Gränslandet

Om Projekt Gränslandet

Gränslandet är ett informationsprojekt för de nio skyddade naturområden som vi kallar för "Gränslandet". Tanken med projektet är att underlätta för dig som besöker området eller bara vill veta mer. Vad finns att se och upptäcka? Vilka regler är det som gäller och hur skiljer de sig åt mellan de olika områdena och länderna? Vad ska du som besökare tänka på för att lämna så få spår som möjligt efter dig och ditt besök i Gränslandet? Tillsammans kan vi hjälpas åt att bevara detta värdefulla naturområde för framtiden!

Det är Länsstyrelsen i Jämtlands och Dalarnas län som tillsammans med Fylkesmännen i Hedmark och Sør-Trøndelag fylke driver projektet. Projektet har pågått mellan 2009 och 2011.

De fyra myndigheterna ansvarar för förvaltning och skötsel i området och har haft kontakt och samarbetat praktiskt under lång tid. Genom samarbetet uppmärksammades behovet av samordnad information om Gränslandets möjligheter till friluftsliv samt rika natur- och kulturvärden.

Syftet är att uppnå:

  • bättre möjligheter för naturnära friluftsliv och turism i området,
  • ökad information om områdets friluftslivskvaliteter samt natur- och kulturvärden,
  • minskat slitage och störning på naturmiljön,
  • bättre hänsynstagande till rennäringen i området,
  • ökad förståelse för skydd, bevarande och förvaltning av skyddad natur och
  • ökat samarbete mellan naturförvaltningsmyndigheterna i Norge och Sverige.

Denna webbplats har utformats under 2011. Samtidigt har det producerats en gemensam folder samt skyltställ och informationsskyltar som placerats ut på 61 olika platser inom Gränslandet och vid viktiga entréer.

Arbetet har drivits inom ett gränsöverskridande Interreg-projekt som finansierats med EU-medel samt med naturvårdspengar från norska och svenska staten. Efter 2011 kommer de fyra förvaltningsmyndigheterna att fortsätta samarbeta inom projekt Gränslandet.