Gränslandet

Prosjekten Gränslandet:en bïjre

Gränslandet lea bïevneshprosjekte dah uktsie vaarjelamme eatnemedajvh mejtie mijjieh gåhtjobe ”Gränslandet”. Prosjekten åssjelh lea dutnjien aelhkebe darjodh gie dajvese guessine båatah jallh jienebe sïjhth daejredh. Maam gååvnese vuejnedh jïh aejhtsedh. Mah njoelkedassh jïh mah dejtie juakadehtieh ovmessie dajvine jïh laantine. Maam edtjh datne ussjedh gosse guessine båatah guktie ij maehtieh datnem goeredh Gränslandet:esne. Ektesne maehtebe mijjieh sinsitniem viehkiehtidh daam vierhtegs eatnemedajvem vaarjelidh båetije biejjide!

Dïhte lea Lïeneståvroe Jïemhten jïh Dalarna lïenine mah ektesne Fylhkemaennine Hedmarken jïh Åarjel-Trøndelagen fylhkine prosjektem juhtedh. Prosjekte 2009 raejeste 2011 raajan jåhta.

Dah njieljie åejvieladtji diedte lea dajvem sujhtedh jïh reeredh jïh leah guhkiem dejnie laavenjostedh. Laavenjostemen tjïrrh daarpoem aajhtseme bïevnesh Gränslandet:en nuepieh ålkoejielemasse jïh dan eatneme- jïh kultuvrevierhtieh.

Dam sæjhta jaksedh:

  • Buerebe nuepieh eatnemelïhke ålkoejielemasse jïh turismasse dajvesne,
  • jienebe bïevnesh dajven ålkoejielemekvaliteti bïjre jïh eatneme- jïh kultuvrevierhtieh,
  • unnebe napkeme jïh eatnemebyjresem stuvredh,
  • buerebe båatsoem dajvesne vaarjelidh,
  • stuerebe guarkoe vaarjelimmie, gorredimmie jïh reereme varjelamme eatnemem jïh,
  • jienebe ektiebarkoe eatnemereeremh Nöörjesne jïh Sveerjesne.

Dennie webbesijjine lea jaepien 2011 barkeme. Seamma sïenten lea ektie gærjetjem dorjeme jïh aaj skïlth jïh bïevneshskïlth mah leah 61ovmessie sijjine biejeme Gränslandet:en sisnie jïh vihkeles sijjiej lïhke.

Barkoem lea Interreg-prosjekten tjïrrh jåhteme mah EU lea maakseme jïh aaj eatnemevaarjelimmiebeetneginie nöörjen jïh sveerjen staatijste. Jaepien 2011 mænngan edtjieh dah njieljie reeremh jåerhkedh laavenjostedh prosjekten Gränslandet:en tjïrrh.