Gränslandet

Ulike typer av naturvern

I Grenselandet er det nasjonalparker, naturreservater og landskapsvernområder. Alle har samme hensikt, å beskytte verdifull natur. Forskjellene er i praksis ikke så store, men nasjonalpark og naturreservat er ikke helt det samme i Sverige som i Norge.

Naturvern i Norge

Som naturreservat kan områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har spesielt stor betydning for biologisk mangfold, består av en spesiell geologisk landskapsform eller har spesielt naturvitenskapelig verdi, vernes. I Norge er dette den strengeste verneformen.

Som nasjonalpark kan store naturområder som inneholder særpregede eller representative økosystem eller landskap og som ikke har store inngrep i naturen, vernes. Nasjonalpark er en ganske streng verneform. Nasjonalparker kan opprettes både på statlig eid grunn og på privat grunn.

Som landskapsvernområde kan natur- eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende, vernes. Det er den mildeste verneformen i Norge. Det kan være tillatt å fortsette med jordbruk og skogbruk, men ikke endre landskapets karakter i vesentlig grad.

I Norge opprettes alle typer verneområder ved hjelp av naturmangfoldloven fra 2009, og vedtas av regjeringen ved såkalt kongelig resolusjon. Verneområdene i Grenselandet er opprettet med hjemmel i naturvernloven fra 1970, men områdene forvaltes nå i henhold til naturmangfoldloven, ettersom den gamle naturvernloven ble opphevet samtidig med at naturmangfoldloven ble vedtatt.

Naturvern i Sverige

Nationalparker i Sverige omfatter uberørte områder som representerer svenske landskapstyper. Det er den strengeste verneformen. Nationalparker har oftest stort areal, men ikke alltid. Töfsingdalen i Grenselandet er et eksempel på en liten nationalpark. Nationalparker må ligge på statlig eid grunn, og regjeringen fatter beslutning om dem etter samtykke av riksdagen.

Ett naturreservat kan ha flere hensikter: å bevare biologisk mangfold, skjøtte og bevare verdifulle naturmiljøer eller tilgodese behov for friluftslivet. Naturreservat kan være alt fra små geologisk eller botanisk interessante steder til større variasjonsrike områder. Det er den vanligste verneformen og innebærer et sterkt vern. Grunnen i reservatene er privat eller offentlig eid, iblant både óg. Länsstyrelsen eller kommunen kan fatte beslutning om å opprette et naturreservat.

Nationalparker og naturreservat i Sverige opprettes med støtte av miljöbalken og forvaltes oftest av länsstyrelsen.