Gränslandet

Olika typer av naturskydd

I Gränslandet finns nationalparker, naturreservat och landskapsvernområden. Alla har samma syfte, att skydda värdefull natur. Skillnaderna är i praktiken inte så stora men nationalpark och naturreservat är inte riktigt samma sak i Sverige som i Norge.

Naturskydd i Norge

Som naturreservat kan skyddas områden som innehåller hotad, sällsynt eller sårbar natur, representerer en bestämd naturtyp, har särskilt stor betydelse för biologisk mångfald, består av en speciell geologisk bildning eller har ett särskilt naturvetenskapligt värde. I Norge är detta den strängaste skyddsformen.

Som nasjonalpark kan skyddas stora naturområden som innehåller säregna eller representativa ekosystem eller landskap och som saknar kraftiga ingrepp i naturen. Nasjonalpark är en ganska sträng skyddsform. Nasjonalparker kan upprättas både på statlig ägd mark och på privat mark.

Som landskapsvernområde kan skyddas natur- eller kulturlandskap av ekologiskt, kulturellt eller upplevelsesmässigt värde, eller som är identitetsskapande. Det är den mildaste skyddsformen i Norge. Det kan vara tillåtet att bedriva jordbruk och skogsbruk men inte ändra landskapets karaktär i väsentlig grad.

I Norge upprättas alla typer av skyddsområden med hjälp av naturmangfoldloven från 2009, och antas av regeringen vid så kallad kunglig resolution. Skyddsområden i Gränslandet är bildade med stöd av naturvernloven från 1970, men områdena förvaltas nu enligt naturmangfoldloven, eftersom den gamla naturvernloven är upphävd.

Naturskydd i Sverige

Nationalparker i Sverige omfattar orörda områden som representerar svenska landskapstyper. Det är den strängaste skyddsformen. Nationalparker är oftast stora till ytan, men inte alltid. Töfsingdalen i Gränslandet är exempel på en liten nationalpark. Nationalparker måste ligga på statligt ägd mark och regeringen fattar beslut om dem efter medgivande av riksdagen.

Ett naturreservat kan ha flera syften: att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov för friluftslivet. Naturreservat kan vara allt från små geologiskt eller botaniskt intressanta platser, till större variationsrika områden. Det är den vanligaste skyddsformen och innebär ett starkt skydd. Marken i reservaten är privat eller offentligt ägd, ibland både och. Länsstyrelsen eller kommunen kan fatta beslut om att bilda ett naturreservat.

Nationalparker och naturreservat i Sverige bildas med stöd av miljöbalken och förvaltas oftast av länsstyrelsen.