Gränslandet

Städjan-Nipfjället. Foto: Kentaroo Tryman.Städjan-Nipfjället. Foto: Kentaroo Tryman.

Städjan-Nipfjället

Städjan och Nipfjället är två välkända fjäll i Dalarna. De ligger i ett av Gränslandets mest lättillgängliga naturreservat där du även kan uppleva gammelskog, glittrande sjöar, myrar och gamla fäbodar.

Städjan – en omsjungen fjälltopp

Städjan reser sig 1131 meter över havet. Från söder ser det ut som en kägelformad vulkan, men från andra håll framträder den välkända siluetten som gett fjället dess namn. Städjans skönhet har inspirerat många författare. Redan på 1600-talet utnämnde Olof Rudbeck Städjan till världens högsta berg och gudarnas boning. Richard Dybeck inspirerades 1844 av fjället till temat i Sveriges nationalsång ”Du gamla, du fria, du fjällhöga nord”.

Du kan ta dig upp på Städjans topp från flera håll. Nära toppen på över 1000 meters höjd finns Sveriges högst belägna växtplatser för mosippa och bergglim. Här växer även fjällnejlika.

Gammelskog, myr och sjö

I naturreservatet finns gott om gamla silvergrå torrfuror och lavbeklädda granar. Den äldsta skogen hittar du norr om Stora Harundsjön, kring Gränjesåsen, på Städjans västsluttning och på östra sidan av Fjätervålen.

Gammelskogen är hem åt en rad ovanliga djur och växter. En av dem är den mytomspunna varglaven. Den intensivt gulgröna laven syns på gamla stubbar och torrakor av tall längs många av naturreservatets leder.

Vidsträckta myrmarker finns i Småsjödalen norr om Stora Harundsjön och Idreflöten på Fjätervålens västra sluttning. Här kan man plocka hjortron och få en glimt av myrarnas rika fågelliv. De två större sjöarna Burusjön och Stora Harundsjön är omtyckta fiskevatten för ädelfisk. I båda sjöarna finns fina sandstränder som inbjuder till bad under de somrar då vattnet når badtemperatur.

Gårdar och fäbodar

De flesta av traktens gårdar och fäbodar är från 1800-talet då nybyggarna kom hit och fäbodbruket hade sin största utbredning. I väglöst land norr om Stora Harundsjön ligger gården Stenåsen som anses vara en av traktens bäst bevarade fjällgårdar. Här bosatte sig Gammel-Olle och hans maka Anna på 1830-talet. Platsen hade då använts för myrslåtter och sommarbete av folket på Högstgården i Idre ända sedan 1700-talet.

Gamla fäbodar finns också i Foskdalen och på flera andra platser. Vid Lillharundssjön finns ett välbevarat störröse (eldhus) med spåntak och rökgång av trä.

Världens sydligaste sameby

Området kring Städjan är betesmark för renhjordarna i Idre sameby, en av Sveriges minsta samebyar, och världens sydligaste. Renskötseln är en av bygdens äldsta näringar.

Istidens spår

I naturreservatet finns gott om spår från istiden. Slukåsarna på Fjätervålens västra sida är Dalarnas största. De sandiga åsarna ringlar likt mullvadsgångar nerför fjällsluttningen. I Foskdalen och runt Stora Harundsjön finns intressanta områden med Rogenmorän, ryggar som är avsatta vinkelrätt mot inlandsisens rörelseriktning.

Lättillgänglig fjällvärld

Otaliga vägar, leder och stigar gör Städjan-Nipfjället till ett lättillgängligt och välbesökt naturreservat. Parkeringarna uppe på fjällheden söder om Nipfjället är bra utgångspunkter för sommarens eller vinterns turer. Härifrån kan du göra en dagstur till Städjans topp eller bara ta en kort promenad upp till Lillnipen.

Vägen mellan sommar- och vinterparkeringen kallas för Trollvägen. Om man stannar bilen på skyltad plats, frikopplar och släpper på bromsen, så börjar bilen rulla uppför! En märklig upplevelse och en av Sveriges mest berömda synvillor.

Utsikten från sommarparkeringen har tre stjärnor i Guide Michelins turistguide!

Städjan-Nipfjället - Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i ett popup-fönster)

 

Hökugglan lever i gammelskogen.Hökugglan lever i gammelskogen.

Matning av getterna på Lofjätåsen. Foton: Naturcentrum AB.Matning av getterna på Lofjätåsen. Foton: Naturcentrum AB.

Renbetesmark vid Städjan. Foto: Kentaroo Tryman.Renbetesmark vid Städjan. Foto: Kentaroo Tryman.

Besökare får lov att:

 • Färdas till fots och på skidor.
 • Plocka vanliga växter, bär och svampar för eget bruk.
 • Fiska efter gällande regler.
 • Tillfälligt övernatta i tält och göra upp eld med nedfallna grenar, men notera att särskilda regler gäller vid Burusjön.

Besökare får inte lov att:

 • Skada mark eller geologiska naturföremål.
 • Störa djur och fåglar, gräva upp växter eller ta bort lavar och mossor.
 • Skada levande träd, döda träd eller fallna trädstammar.
 • Köra med snöskoter utanför skoterled, eller köra annat motorfordon i terrängen.
 • Parkera husvagn eller fordon annat än på anvisade platser.
 • Tälta eller elda vid Burusjön utanför iordningställda lägerplatser.
 • Använda isborr med förbränningsmotor.

Fullständiga föreskrifter (pdf)»

Det finns också andra lagar och regler att ta hänsyn till.

Läs mer här »

Naturskyddets syfte

 • att bevara de olika naturtypernas ekosystem och naturliga processer samt landskapets orörda karaktär.
 • att ge möjlighet till friluftsliv och vetenskaplig forskning i orörd natur.

Kortfakta

Årtal: Bildades år 1973 och utvidgades 1985 
Namn: Städjan-Nipfjällets naturreservat 
Landyta: 239 km2
Vattenyta: 6 kvadratkilometer
Kommun: Älvdalen
Län: Dalarnas län
Markägare: Privat och statlig mark
Naturvårdsförvaltare:Länsstyrelsen i Dalarnas län