Gränslandet

Utsikt över ett kulturlandskap! Foto: Naturcentrum AB.Utsikt över ett kulturlandskap! Foto: Naturcentrum AB.

Ett samiskt kulturlandskap

Vi kallar det ofta vildmark. Men det är också ett kulturlandskap som använts av samer sedan lång tid tillbaka. Spåren finns där men är svåra att se för ett otränat öga. Det mesta är gjort av naturens egna material som snart bryts ner och återgår till jorden.

Om du ser en grävd grop där botten är täckt med stenar så kan det vara en mjölkgrop. Där förvarade äldre tiders renskötare mjölk för att ha till våren när de återkom till vistet. Mjölken lagrades i träkaggar och blev trögflytande.

Långt efter att en torvkåta har rasat finns det kvar en rundad vall efter nedfallen näver och mossa. I mitten finns ofta spår av en eldstad, omgärdad av stenar. Ibland har stenarna sjunkit djupt ned i marken. Platsen för den gamla eldstaden uppfattas då bara som en fläck med avvikande och frodig vegetation. Kol från elden har fungerat som gödning för gräs och örter. Om du hittar en sådan plats kan det vara en gammal kåtatomt.

En rundel med frodig vegetation kan vara spår av en övergiven renvall. Den hade ett hägn av trä eller sten där man tog in renkorna för mjölkning. Ibland plockade man bort stenar från renvallen och lade upp dem som små rösen. Med tiden döljs vallen mer och mer av enbuskar och sly.

Mjölkgrop. Foto: Ewa Ljungdahl.Mjölkgrop. Foto: Ewa Ljungdahl.

Gammal kåta vid Rödsjöarna. Foto: Marcus Elmerstad.Gammal kåta vid Rödsjöarna. Foto: Marcus Elmerstad.

Länkar

Gaaltije - sydsamiskt kulturcentrum »

Samiskt informationscentrum »

 

Boktips

Ljungdahl, E. 2008: Samerna och rennäringen i södra Jämtland. Gaaltije och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Skyddade enligt lag

Samiska lämningar är liksom alla andra fornlämningar skyddade enligt lag. Skyddet gäller även ett område omkring fornlämningen.

Kulturminneslagen »

Kulturminneloven »

Samiska lämningar

Bengömmor
Eldstäder
Mjölkgropar
Gravar
Offerplatser
Renvallar
Rengärden
Bodar
Kåtor
Förfallna kåtor
Kåtatomter
Källargropar